REGLEMENT OG VILKÅR

REGLEMENT

Fredrikstad Cup er en ideell organisasjon under Østsiden IL Fredrikstad som arrangeres i samarbeid med nærmere 30 andre idrettslag -og foreninger. Arrangementet følger NHF Øst sitt reglement med noen lokale tilpasninger.

§1 ANSVAR

Fredrikstad Cup er ikke økonomisk ansvarlig for tap, skader eller endringer i arrangementet som skyldes tredjepart, force-majoure eller pandemi.

Fredrikstad Cup kan gjøre endringer i arrangementet, innhold i cupkort og spilltilbudet helt frem til arrangementsstart uten varsel.

§2 PÅMELDING

Fredrikstad Cup kan tildele plass uavhengig av når lag har meldt seg på, for å utnytte kapasiteten best mulig på overnatting og spilltilbud.

Påmeldingsavgiften må betales innen 7. dager for at laget skal være sikret plass. Ved avmelding / frafall refunderes innbetalt beløp slik:

 • Frem til 1. februar 2023 - Innbetalt refunderes i sin helhet.
 • Fra 2. februar 2023 - Innbetalt refunderes minus påmeldingsavgiften. Erstatter vi laget vil alt refunderes.
 • Fra 25. mars 2023 - Innbetalt refunderes minus påmeldingsavgiften og gebyr á kr. 2500 (overnatting) eller kr. 1250 (uten overnatting).
 • Fra 25. april 2023 - Innbetalt refunderes minus påmeldingsavgiften og gebyr á kr. 5000 (overnatting) eller kr. 2500 (uten overnatting).

Lag som deltar kan gjøre endringer antall cupkort frem til 12. mai 2023 uten gebyr. Ved dokumentasjon på sykdom vil cupkort refunderes så lenge det gis beskjed om senest ved innsjekking.

Lag kan ikke bytte fra overnatting til uten overnatting etter 1. april 2023.

§3 ORDENSREGLER

Det er forbudt å nyte alkohol eller narkotiske stoffer under arrangementet. Overtredelse kan medføre utkastelse uten at FC er erstatningspliktig.

Utøvelse av vold, mobbing, skadeverk, tyveri eller lignende i løpet av arrangementet (både på -og utenfor arrangementsområde) kan medføre utkastelse av lag eller enkelt personer med påfølgende erstatningsansvar.

FC er ikke økonomisk ansvarlig for tap av verdigjenstander, eller skade på gjenstander eller personer under arrangementet.

§4 SPILLETILHØRIGHET

Lag skal levere deltakerliste før første kamp. Det er ikke mulig å endre deltakerlisten etter første kamp uansett årsak.

Spillere kan kun spille på ett lag per aldersklasse i klassene 13 år til Senior.

Spillere må ha spilletilhørighet til klubben det deltas ved arrangementsstart. Spilleroverganger godkjent av NHF og alle parter godkjennes for spill i FC.

Sammensatte lag må være påmelding i regionsserien i inneværende sesong.

§5 ANTALL SPILLERE

Det er ikke tillatt med færre enn 6 spillere per lag. Det er ingen maksbegrensning på antall spillere i troppen så lenge det kun benyttes:

 • 14 spillere til kamp for lag t.o.m. 14 år
 • 16 spillere til kamp for lag f.o.m. 15 år

§6 KAMPOPPSETT

Kamp -og gruppeoppsett settes opp nøytralt av FC.

Sluttspill settes opp ut fra kapasitet og antall lag.

FC kan endre kamp -ogr gruppeoppsett frem til kampstart etter behov.

§7A KAMP - SPILLETID

 • Klasse 9 – 11 år: 1 x 15 min
 • Klasse 12 år: 1 x 20 min
 • Klasse 13 – 14 år: 1 x 20 min (2 x 12 min i sluttspill)
 • Klasse 15 år – Senior: 2 x 14 min (2 x 14 min i sluttspill)

§7B KAMP - BALLSTØRRELSE

 • Jenter 9 år: 00 / 45 - 47cm
 • Jenter 10 – 12 år: 0 / 47 - 49cm
 • Jenter 13 – 14 år: 1 / 50 - 52cm
 • Jenter 15 år – Senior: 2 / 54 - 56cm
 • Gutter 9 år: 00 / 45 - 47cm
 • Gutter 10 – 12 år: 0 / 47 - 49cm
 • Gutter 13 – 14 år: 1 / 50 - 52cm
 • Gutter 15 - 16 år: 2 / 54 - 56cm
 • Gutter 20 år: 3 / 58 - 60cm

§7C KAMP - GJENNOMFØRING

Lag som ikke stiller til avkast taper kampen automatisk. FC kan utsette kamper ved forsinkelser som et eller begge lag ikke kan skyldes for.

Timeout er ikke tillatt. Dommer kan stoppe tiden ved behov.

Hjemmelag stiller til venstre for sekretariatet, starter og stiller med ball.

Bortelag stiller med annen drakt / overtrekk ved draktlikhet.

Det er forbudet med frimerke i klassene 9 – 16 år.

Det er ikke tillatt å benytte fotballsko med metall/skruknotter.

Det er ikke tillatt å bruke hansker eller lignende.

§8A POENGBEREGNING

Står to lag eller flere likt i poeng avgjøres rekkefølgen slik: (iht § 19-1.6.3)

1. Poeng i innbyrdes oppgjør.
2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.
3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
4. Målforskjell i samtlige kamper
5. Flest scorede mål i samtlige kamper
6. Loddtrekning

Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for.

Øvrig rangering i henhold til § 19-1.6 i NHFs reglement.

§8B SLUTTSPILL

Er det uavgjort ved full tid i sluttspillet spilles det én 3 min ekstraomgang.

Er det uavgjort etter 1. ekstraomgang spilles det én ny 3 min ekstraomgang.

Er det uavgjort etter 2. ekstraomgang spilles det én 3. ekstraomgang hvor laget som scorer første mål vinner kampen (sudden death).

I alle ekstraomganger gjennomfører dommer balloppkast mellom én spiller fra hvert lag. Det er ingen pause eller sidebytte mellom omgangene.

§9 PROTEST

Protest skal påføres kamprapporten og leveres skriftlig innen 30. minutter etter kampslutt i sekretariatet på Kongsten, Merkur eller Østsiden Arena. Ved protest i annen hall kan det meldes på telefon 4000 1722.

Protest behandles av én nøytral jury og avgjørelsen er endelig. Juryen velger selv om det er behov for å innhente redegjørelse fra partene.

For behandling skal det betales kr. 700. Beløpet refunderes ved medhold.

§10 KLISTERBRUK

Lag skal følge retningslinjene som er angitt i hver enkelt hall.

Klister (og lignende) er forbudt t.o.m. 14 år. F.o.m. 15 år er det kun tillatt med vannbasert klister (og lignende).

Påfører et lag ureglementert klister ihht forrige punkt og ballen brukes i kampen er protest kun gyldig hvis dommer gjøres oppmerksom før eller underveis kampen. Ved protest og medhold vil det medføre walkover til negativ fordel for laget som har brutt reglementet. Ved gjentagende brudd vil laget utestenges og alle kampresultater strykes.

§11 DISPENSASJONER

Det er tillatt med én dispensasjon (1 spiller) per lag om dispensasjonen er:

 • Godkjent av egen region
 • Godkjent for inneværende eller neste sesong *
 • Godkjent for samme aldersklasse som det deltas
 • Meldt FC skriftlig innen 48 timer før arrangementsstart.

I klassene t.o.m. 12 år er det tilatt med flere dispensasjoner per lag.

Det gis ikke kjønndispensasjoner f.o.m. 12 år.

Lag som benytter spillere ureglementert vil bli automatisk bli plassert sist i sin gruppe, men kampene vil fremdeles være tellende. Medfører dette plass i sluttspillet vil man automatisk tape første sluttspillkamp.

§12 KARANTENE

Ved diskvalifikasjon (direkte rødt + blått) skal spilleren stå over neste kamp. Dersom dommer anser hendelsen som særdeles grov kan FC ilegge flere kampers karantere eller utestengelse fra arrangementet på bakgrun av dommerens rapport. Juryen velger selv om det er behov for å innhente redegjørelse fra partene og avgjørelsen er endelig.

3 stk to-minutter som resulterer i rødt, samt direkte rødt (uten blått) medfører ikke ytterligere straff utover den kampen bestrafningen gis.