CUPREGLEMENT OG VILKÅR

CUPREGLEMENT

Fredrikstad Cup er en ideell organisasjon under Østsiden IL Fredrikstad som arrangeres i samarbeid med nærmere 30 andre idrettslag -og foreninger. Arrangementet følger NHF Øst sitt reglement med noen lokale tilpasninger.

§1 ANSVAR

Fredrikstad Cup er ikke økonomisk ansvarlig for tap, skader eller endringer i arrangementet som skyldes tredjepart, force-majoure eller pandemi.

Fredrikstad Cup kan gjøre endringer i arrangementet, innhold i cupkort og spilltilbudet helt frem til arrangementsstart uten varsel.

§2 PÅMELDING

Fredrikstad Cup kan tildele plass uavhengig av når lag har meldt seg på, for å utnytte kapasiteten best mulig på overnatting og spilltilbud.

Påmeldingsavgiften må betales innen 7. dager for at laget skal være sikret plass. Ved avmelding / frafall refunderes innbetalt beløp slik:

 • Frem til 31. desember 2023 - Innbetalt refunderes i sin helhet.
 • Fra 1. januar 2024 - Innbetalt refunderes minus påmeldingsavgiften. Erstatter vi laget vil alt refunderes.
 • Fra 15. mars 2024 - Innbetalt refunderes minus påmeldingsavgiften og gebyr á kr. 2500 (overnatting) eller kr. 1250 (uten overnatting).
 • Fra 15. april 2024 - Innbetalt refunderes minus påmeldingsavgiften og gebyr á kr. 5000 (overnatting) eller kr. 2500 (uten overnatting).

Lag som deltar kan gjøre endringer antall cupkort frem til 3. mai 2024 uten gebyr. Ved dokumentasjon på sykdom vil cupkort refunderes så lenge det gis beskjed om senest ved innsjekking.

Pakkeløsning velges ved påmelding og er bindende. Endringer etter bekreftelse vil behandles som en ny påmelding.

§3 ORDENSREGLER

Det er forbudt å nyte alkohol eller narkotiske stoffer under arrangementet. Overtredelse kan medføre utkastelse uten at FC er erstatningspliktig.

Utøvelse av vold, mobbing, skadeverk, tyveri eller lignende i løpet av arrangementet (både på -og utenfor arrangementsområde) kan medføre utkastelse av lag eller enkelt personer med påfølgende erstatningsansvar.

FC er ikke økonomisk ansvarlig for tap av verdigjenstander, eller skade på gjenstander eller personer under arrangementet.

§4 SPILLETILHØRIGHET

Lag skal levere deltakerliste før første kamp. Det er ikke mulig å endre deltakerlisten etter første kamp uansett årsak.

Spillere kan kun spille på ett lag per aldersklasse i klassene 13 år til Senior.

Spillere må ha spilletilhørighet til klubben det deltas ved arrangementsstart. Spilleroverganger godkjent av NHF og alle parter godkjennes for spill i FC. Se NHFs reglement for overganger.

Sammensatte lag må være påmelding i regionsserien i inneværende sesong.

§5 ANTALL SPILLERE

Det er ikke tillatt med færre enn 6 spillere per påmeldte lag. Det er ingen maksbegrensning på antall spillere i troppen så lenge det kun benyttes:

 • 14 spillere til kamp for lag t.o.m. 14 år
 • 16 spillere til kamp for lag f.o.m. 15 år

§6 KAMPOPPSETT

Kamp -og gruppeoppsett settes opp nøytralt av FC.

Sluttspill settes opp ut fra kapasitet og antall lag.

FC kan endre kamp -ogr gruppeoppsett frem til kampstart etter behov.

Alle lagnavn skal bestå av klubbens navn. I klassene 13 - 20 år er det ikke tillatt å benytte annen betegnelse enn klubb + eventuelt nummer eller fargekode ved flere lag. FC står fritt til å bestemme lagnavnet.

Det registreres ikke resultater i klassene 9 og 10 år på nettsidene.

§7A KAMP - SPILLETID

 • Klasse 9 – 11 år: 1 x 15 min
 • Klasse 12 år: 1 x 20 min
 • Klasse 13 – 14 år: 1 x 20 min (2 x 12 min i sluttspill)
 • Klasse 15 år – Senior: 2 x 14 min (2 x 14 min i sluttspill)

§7B KAMP - BALLSTØRRELSE

 • Jenter 9 år: 00 / 45 - 47cm
 • Jenter 10 – 12 år: 0 / 47 - 49cm
 • Jenter 13 – 14 år: 1 / 50 - 52cm
 • Jenter 15 år – Senior: 2 / 54 - 56cm
 • Gutter 9 år: 00 / 45 - 47cm
 • Gutter 10 – 12 år: 0 / 47 - 49cm
 • Gutter 13 – 14 år: 1 / 50 - 52cm
 • Gutter 15 - 16 år: 2 / 54 - 56cm
 • Gutter 20 år: 3 / 58 - 60cm

§7C KAMP - GJENNOMFØRING

Lag som ikke stiller til avkast taper kampen automatisk. FC kan utsette kamper ved forsinkelser som et eller begge lag ikke kan skyldes for.

Timeout er ikke tillatt. Dommer kan stoppe tiden ved behov.

Hjemmelag stiller til venstre for sekretariatet, starter og stiller med ball.

Bortelag stiller med annen drakt / overtrekk ved draktlikhet.

Det er forbudet med frimerke i klassene 9 – 16 år.

Det er ikke tillatt å benytte fotballsko med metall/skruknotter.

Det er ikke tillatt å bruke hansker eller lignende.

§8A POENGBEREGNING

Står to lag eller flere likt i poeng avgjøres rekkefølgen slik: (iht § 19-1.6.3)

1. Poeng i innbyrdes oppgjør.
2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.
3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
4. Målforskjell i samtlige kamper
5. Flest scorede mål i samtlige kamper
6. Loddtrekning

Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for.

Øvrig rangering i henhold til § 19-1.6 i NHFs reglement.

§8B SLUTTSPILL

Er det uavgjort ved full tid i sluttspillet spilles det én 3 min ekstraomgang.

Er det uavgjort etter 1. ekstraomgang spilles det én ny 3 min ekstraomgang.

Er det uavgjort etter 2. ekstraomgang spilles det én 3. ekstraomgang hvor laget som scorer første mål vinner kampen (sudden death).

I alle ekstraomganger gjennomfører dommer balloppkast mellom én spiller fra hvert lag. Det er ingen pause eller sidebytte mellom omgangene.

§9 PROTEST

Protest skal påføres kamprapporten og leveres skriftlig innen 30. minutter etter kampslutt i sekretariatet på Kongsten, Merkur eller Østsiden Arena. Ved protest i annen hall kan det meldes på telefon 4000 1722.

Protest behandles av én nøytral jury og avgjørelsen er endelig. Juryen velger selv om det er behov for å innhente redegjørelse fra partene.

For behandling skal det betales kr. 700. Beløpet refunderes ved medhold.

§10 KLISTERBRUK

Lag skal følge retningslinjene som er angitt i hver enkelt hall.

Klister (og lignende) er forbudt t.o.m. 14 år. F.o.m. 15 år er det kun tillatt med vannbasert klister (og lignende).

Påfører et lag ureglementert klister ihht forrige punkt og ballen brukes i kampen er protest kun gyldig hvis dommer gjøres oppmerksom før eller underveis kampen. Ved protest og medhold vil det medføre walkover til negativ fordel for laget som har brutt reglementet. Ved gjentagende brudd vil laget utestenges og alle kampresultater strykes.

§11A DISPENSASJONER 9-12 ÅR

Det er tillatt å delta med dispensasjon, så lenge dispensasjonen er:

 • Godkjent av egen region
 • Godkjent for inneværende eller neste sesong *
 • Godkjent for samme aldersklasse som det deltas
 • Spiller er meldt inn- og dokumentasjon er lastet opp på lagsiden senest 14. dager før arrangementsstart
 • Dokumentasjon medbringes til hver kamp

Øvrige retningslinjer og anbefalinger fra regionen skal følges.

Spesielt om kjønnsdispensasjon: Inntil to av motsatt kjønn per lag. Samme dokumentasjonskrav som øvrige dispensasjoner.

§11B DISPENSASJONER 13-16 ÅR

Det er tillatt med inntil to spillere i troppen per lag med dispensasjon, så lenge dispensasjonen er:

 • Godkjent av egen region
 • Godkjent for inneværende eller neste sesong *
 • Godkjent for samme aldersklasse som det deltas
 • Spiller er meldt inn- og dokumentasjon er lastet opp på lagsiden senest 14. dager før arrangementsstart
 • Dokumentasjon medbringes til hver kamp

Øvrige retningslinjer og anbefalinger fra regionen skal følges.

Spesielt om kjønnsdispensasjon: Ikke tillatt.

Så lenge kriteriene ovenfor holdes stiller laget med like rettigheter som alle lag. Ved flere enn to dispensasjoner eller ureglementert bruk av spillere, vil laget automatisk bli plassert sist i sin gruppe. Kampene vil fremdeles være tellende. Medfører dette plass i et sluttspill, vil laget tape kampen.

§12 KARANTENE

Ved diskvalifikasjon (direkte rødt + blått) skal spilleren stå over neste kamp. Dersom dommer anser hendelsen som særdeles grov kan FC ilegge flere kampers karantere eller utestengelse fra arrangementet på bakgrun av dommerens rapport. Juryen velger selv om det er behov for å innhente redegjørelse fra partene og avgjørelsen er endelig.

3 stk to-minutter som resulterer i rødt, samt direkte rødt (uten blått) medfører ikke ytterligere straff utover den kampen bestrafningen gis.